ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Het Allermooiste Feestje is gevestigd aan de Meester Abbink Spainkstraat 36, 3401 ZH te IJsselstein. Het correspondentieadres. Is Smaragdhof 12, 3402 GH te IJsselstein. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van koophandel te Utrecht is 73221279 en het btw-id-nr. is BTW NL001942972B97.
Styling- en decoratiewerkzaamheden:

 

 1. Op alle overeenkomsten met de afnemer van onze diensten zijn het Nederlandse recht en onderstaande voorwaarden van toepassing
 2. Alle offertes van Het Allermooiste Feestje, hierna genoemd de dienstverlener, zijn geheel vrijblijvend en exclusief btw.
 3. Alle stylingsmaterialen, en andere welke tot doel hebben het evenement te verfraaien en of te ondersteunen zijn en blijven ten alle tijden eigendom van de dienstverlener, tenzij anders en uitsluitend schriftelijk overeengekomen. De afnemer heeft hiervan slechts een tijdelijk houderschap.
 4. De opdrachtgever ontslaat de dienstverlener van alle verantwoordelijkheid ook tegenover derde voor schade die ontstaan is door het gebruik, misbruik of verkeerd gebruik van de gebruikte of beschikbaar gestelde materialen tijdens de periode dat deze gepresenteerd zijn.
 5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal, vermissing en beschadiging van de geëtaleerde goederen vanaf aflevering tot het moment van ophalen. Deze risico’s dienen door de opdrachtgever verzekerd te worden.
 6. De gepresenteerde goederen blijven uitsluitend het eigendom van de dienstverlener. Zij mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn; als stylingmateriaal gedurende een evenement van de opdrachtgever. Bij ander gebruik heeft de dienstverlener het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en de goederen terug te nemen, zonder voorafgaande in gebreke stelling.
 7. De stylingmaterialen worden geacht in perfecte staat te zijn geleverd door de dienstverlener, tenzij uitdrukkelijk tegengesproken en schriftelijk onder beschrijving van de gebreken werd vastgesteld op het moment van de oplevering.
 8. Indien na beëindiging van de plaatsingsperiode de goederen niet door de dienstverlener in ontvangst kunnen worden genomen, dan verplicht de opdrachtgever zich de goederen omgaand goed beschermend verpakt en franco te retourneren.
 9. Bij beschadiging, vermissing of diefstal wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
 10. Beschikbaar gestelde goederen dienen 24 uur na het verstrijken van de evenementperiode, welke zowel mondeling als schriftelijk kan worden afgesproken, weer in het bezit van de dienstverlener te zijn.
 11. Het annuleren van een opdracht kan alleen plaatsvinden, wanneer dit ten minste 7 dagen voor de aanvang van de evenementdatum schriftelijk meegedeeld werd en mits de stylingmaterialen niet reeds op het afleveringsadres werden afgeleverd.
 12. De dienstverlener kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor overmacht die de aflevering belemmeren. In geval van overmacht is de dienstverlener naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij jegens de dienstverlener aanspraak kan maken op enige vergoeding
 13. Indien akkoord wordt gegeven op een offerte, dient 50% van het offertebedrag binnen 14 dagen na akkoord te worden voldaan. De resterende 50% dient te zijn voldaan 14 dagen voor aanvang van het evenement.
 14. Tenzij anders overeengekomen moeten facturen of contanten binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald. Bij late betaling zal zonder ingebrekestelling, per begonnen kalendermaand 1,5% rente over het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die de dienstverlener maakt ter zake het incasso van iedere onvoldane, opeisbare vordering van de dienstverlener op de opdrachtgever, waaronder alle kosten van een incassobureau of een advocaat, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van de niet-tijdige voldane, opeisbare vordering, zulks met een minimum van € 150,– exclusief BTW.
 15. Bij niet-volledige of niet-tijdige betaling, toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of overlijden is de dienstverlener gerechtigd om na sommatie en ingebrekestelling de overeenkomst/transactie terstond als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming van niet volledig betaalde stylingmaterialen, evenals de stylingmaterialen waarvan de opdrachtgever slechts tijdelijk houderschap heeft en/of overige zaken en/of vervallenverklaring van verleende gebruiksrechten, onverminderd het recht op vergoeding van kosten en renten en onverminderd de overige rechten van de dienstverlener.
 16. Na een online aankoop van een thermosfles, geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kan de afnemer aangeven het product terug te willen sturen.
  Na aanmelding van de retour heeft afnemer nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen naar de webwinkel. De afnemer ontvangt dan het gehele orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending retour. Kosten voor het retourneren en eventuele bijkomende kosten komen voor rekening van de afnemer.

Smaragdhof 12 | 3402 GH IJsselstein | 06 28 07 87 97 | judth@allermooistefeestje.nl
www.allermooistefeestje.nl
BTW NL1711114838 B01 | KVK 73221279 | NL 21 KNAB 0258 6691 36

Pin It on Pinterest

Share This